S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Potrebuješ poradiť? Zavolaj nám PO-PIA 09-15h na +421915723316, alebo napíš 24/7 na info@whysk.sk  


Pravidlá súťaží
Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH OD SPOLOČNOSTI WHY s.r.o. pod všeobecnou značkou WHY®

I.

Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľ : WHY s.r.o. so sídlom Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč SR, IČO: 50910558, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: sro, Vložka číslo: 40093/T

Predmetom týchto pravidiel súťaže na sociálnych sieťach je úprava právnych vzťahov medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Za sociálne siete sa považuje mimo iného najmä FACEBOOK a INSTAGRAM pod názvom WHY a WHY_SLOVAKIA (ďalej len „sociálne siete“)

II.

Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej len "miesto konania súťaže").

III.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnych sieťach (FACEBOOK - www.facebook.com a INSTAGRAM – www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania predmetnej sociálnej siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php či INSTAGRAM uvedené na https://help.instagram.com/581066165581870

IV.

Podmienky zapojenia do súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť iba osoba staršia ako 18 rokov v čase zverejnenia súťaže

Pred vstupom do súťaže musí byť súťažiaci vlastníkom osobného profilu na danej sociálnej sieti zriadeného v súlade s podmienkami danej sociálnej siete

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných či zákonných povinností prevádzkovateľa. Za poskytnutie súhlasu sa považuje zapojenie do súťaže súťažiacim.

Súhlas s týmito pravidlami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnuté v oznámení o vyhlásení súťaže a ich dodržiavanie. Za poskytnutie súhlasu sa považuje zapojenie do súťaže súťažiacim.

Dodržiavanie podmienok používania danej sociálnej siete

Prípadné zdieľanie súťažného príspevku na osobnom profile súťažiaceho, či v ďalších skupinách, označovanie priateľov, označovanie ďalších osôb a stránok, šírenie obsahu súťaže a sledovanie sociálnych sietí prevádzkovateľa je dobrovoľné a nejedná sa o podmienky zapojenia sa do súťaže súťažiacim.

V.

Doba trvania súťaže

Doba trvania súťaže je doba uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Začiatok súťaže je čas zverejnenia súťaže na sociálnych sieťach pokiaľ nie je v oznámení uvedené inak. Koniec súťaže je uvedený v oznámení (príspevku) danej súťaže.

Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do súťaže iba raz, alebo opakovane, a to prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti podľa podmienok uverejnených v oznámení.

VI.

Podmienky odovzdania výhry

Princíp súťaže aj podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre prípadný vznik nároku na výhru sú zverejnené v oznámení o vyhlásení súťaže zverejnenom prevádzkovateľom. Podrobnosti výhry sú zverejnené v oznámení o vyhlásení súťaže zverejnenom prevádzkovateľom. Meno a priezvisko, alebo názov (nick) profilu výhercu/ov budú oznámené po skončení súťaže najneskôr do 30dní pod súťažným príspevkom v komentári, alebo ako samostatný príspevok na sociálnej sieti prevádzkovateľa ako oznámenie o výhre.

Výherca, alebo výhercovia sú povinný sa o výhru prihlásiť najneskôr do 30 dní od ich zverejnenia (ďalej len „zverejnenia mena, alebo mien výhercov“) prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK @WHYSlovakia, alebo na email info@whysk.sk

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva , že táto osoba splnila všetky podmienky súťaže. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

Výhra prepadá prevádzkovateľovi v prípade, že bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu, alebo ak sa výherca/výhercovia o výhru neprihlásia ani do 30dní podľa bodu VI. týchto podmineok.

VI (a).

Ostatné podmienky súťaže

Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti, osoba nemá nárok na výhru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil sociálnej siete vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty Facebook).

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti danej sociálnej siete.

Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete). Prevádzkovateľ ďalej neručí za doručenie prípadnej správy, ktorou bude prípadne zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb, alebo kuriérskej spoločnosti.

Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar či iný druh výhry.

Výherca/ovia sú pre uplatnenie výhry povinný oznámiť organizátorovi na výzvu svoje meno a priezvisko, adresu, email a telefonický kontakt.

V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo obdobnou prepravou na území Slovenskej republiky, hradí náklady na doručenie prevádzkovateľ. V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady vynaložené na opätovné zaslanie a zabalenie výhry. Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené náklady.

VII.

Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach WHY účastník súťaže súhlasí a akceptuje dokument Ochrana osobných údajov uverejnených na stránke https://www.whysk.sk/OPaOOU

Súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkovateľ je v prípade akceptácie týchto pravidiel, resp. vstupom súťažiaceho do súťaže, oprávnený v postavení správcu spracovávať osobné údaje súťažiaceho, a to v rozsahu meno a priezvisko, pohlavie, e-mailová adresa, telefonický kontakt, užívateľské identifikačné číslo na sieti Facebook, a doručovacia adresa, to všetko za účelom realizácie súťaže, najmä s cieľom preverenia účasti súťažiaceho v súťaži a dodržiavania týchto pravidiel, vyhodnotenia súťaže a vyhlásenia výhercov, ako aj ich kontaktovanie, odovzdanie výhier a zverejnenie tzv. facebook nickname výhercu.

Právnym základom pre uvedené spracovanie osobných údajov je splnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného týmito pravidlami.

K účasti v súťaži je účastník povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súťaže svoje osobné údaje v rozsahu určenom prevádzkovateľom súťaže, a to za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa súťaže a na zabezpečenie riadneho priebehu súťaže.

Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.

Údaje môžu byť spracovávané automatizovane, prípadne oprávnenými zamestnancami prevádzkovateľa súťaže. Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje môžu byť v súvislosti so zaslaním výhry v súťaži sprístupnené spoločnosti General Logistic System Slovakia s.r.o., alebo Slovenská pošta a.s.

Súťažiaci tiež berie na vedomie, že má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie ohľadne spracovania vyššie uvedených osobných údajov, právo na prístup k týmto údajom, právo na ich opravu či doplnenie, blokáciu resp. obmedzenie ich spracovania alebo ich likvidáciu resp. vymazanie, ako aj právo podať sťažnosť priamo dozornému úradu (www.uoou.sk). Súťažiaci má ďalej právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať, aby údaje v uvedenom formáte správca odovzdal priamo inému správcovi, ak je to technicky možné. O ostatných právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov sa môžete dočítať na https://www.whysk.sk/OPaOOU

Pre otázky a komunikáciu z vašich práv vo vzťahu k osobným údajom využite e-mailovú adresu: info@whysk.sk

Beriete na vedomie, že poskytnutím osobných údajov prostredníctvom siete Facebook a Instagram budú tieto údaje ďalej tiež spracovávané ďalším správcom, a to spoločnosťou Facebook, a to podľa podmienok uplatňujúcich sa na váš zmluvný vzťah, resp. Facebook užívateľský účet Instagram užívateľský účet. Prevádzkovateľ v takom prípade nie je akokoľvek schopný ovplyvniť rozsah, akým budú vaše osobné údaje spoločnosťou Facebook ďalej spracovávané ani toto spracovanie nijak neurčujú a preto nie je v postavení spoločného správcu k týmto osobným údajom. V tomto ohľade sa prosím, obracajte so svojimi otázkami a právami priamo na spoločnosť Facebook podľa aktuálnych podmienok pre používanie siete Facebook (www.facebook.com).

VIII.

Práva k poskytnutému obsahu

Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať, alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je autorom, alebo ku ktorého použitím v rámci súťaže je sám oprávnený, a na ktorý je oprávnený udeľovať licencie.

Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie a pod.) poskytuje súťažiaci prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravám, spracovaniu vrátane prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby prevádzkovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie.

V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy apod., udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný súhlas s použitím prvkov osobnej povahy pre marketingové účely prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete, bez toho aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.

 

IX.

Ostatné podmienky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť.

Pravidlá súťaže sa môžu v jej priebehu meniť alebo doplňovať.

Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkovej ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.

Účastník súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na výhru a nie je tak oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej republiky či iným obdobným spôsobom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu či na poskytnutie výhry vylúčiť súťažiaceho a zmazať jeho príspevky z akýchkoľvek webových stránok či sociálnych sietí, na ktorých je súťaž zverejnená či prevádzkovaná, a to ak súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, poruší podmienky prevádzkovateľa sociálnej siete alebo ak jeho konanie v rámci súťaže bude v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa alebo iných súťažiacich, alebo bude v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky či dobrými mravmi.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook, alebo Instagram. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Facebook a Instagram od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich.

Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

Akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa info@whysk.sk

 

Aktualizované 06.04.2021


Vytvorené systémom www.webareal.sk

NDM2ODIwMD