S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Potrebuješ poradiť? Zavolaj nám PO-PIA 09-15h na +421915723316, alebo napíš 24/7 na info@whysk.sk  


OP a OOU
Obchodné podmienky a OOU

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez sociálnu sieť FACEBOOK vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Podmienky ochrany osobných údajov vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Reklamačný formulár vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

Formulár na výmenu, alebo úpravu tovaru vo formáte PDF si môžete stiahnuť TU.

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

pre E-shop www.whysk.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť

WHY s.r.o.

so sídlom: Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč SR

IČO : 50910558

DIČ : 2120522679

IČ DPH : SK2120522679

korešpondenčná adresa: Hodonínska 1542/13, 908 51 Holíč SR

zapísaná v registri okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka číslo 40093/T

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je predaj tovaru, prípadne predaj tovaru vyrábaného na zákazku na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2

Orgán dozoru : Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

WEB SOI: www.soi.sk

1.3

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenie kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak predávajúci a kupujúci (spotrebiteľ) uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odchýlne podmienky od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi SR.

1.4

Všetky zobrazené konečné ceny za tovar a prípadné služby na stránke www.whysk.sk, ďalej len na internetovej stránke elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci sú zobrazené v EUR / € vrátane platnej DPH vo výške 20%. Táto cena je zvýraznená väčšou veľkosťou a hrúbkou písma.
Predávajúci pri tovare zobrazuje aj informatívnu cenu bez DPH, ďalej len informatívna cena bez DPH. Predávajúci môže pri cene zobrazovať aj informatívnu cenu v CZK, na ktorej výpočet bol použitý konverzný kurz určený predávajúcim.

Pre kupujúceho je záväzná cena uvedená ako „Cena veľkosti s DPH (20%)“ v EUR, „Konečná cena s DPH (20%) v EUR, prípadne len „Cena s DPH“ v EUR.

1.5

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.whysk.sk bez akéhokoľvek upozornenia vopred. Zmena ceny tovaru sa však neuplatňuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny. Cena tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy je záväzná.

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1

Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim (spotrebiteľom) predávajúcemu prostredníctvom internetovej predajne www.whysk.sk v nákupnom košíku (po vyplnení potrebných údajov na doručenie zásielky), potvrdením oboznámenia sa s obchodnými podmienkami , ochranou osobných údajov a po kliknutí na tlačidloZáväzne objednaťzaväzujúca k platbe. Po odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť platby za objednaný tovar. Kupujúci je povinný riadne v objednávke vyplniť všetky potrebné údaje s diakritikou najmä : meno a priezvisko, poštovú adresu (fakturačnú adresu), dodaciu adresu ak je iná ako poštovná/fakturačná, telefónne/mobilné číslo, e-mailovú adresu, v prípade nákupu na firmu IČO, DIČ, prípadne IČ DPH.

2.2

Následne bude kupujúcemu doručená informácia o objednávke na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formulári. Informácia bude obsahovať všetky informácie o objednávke kupujúceho, najmä objednaný tovar, množstvo objednaného tovaru, cena za objednaný tovar, spôsob a cena doručenia tovaru a iné. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) môže na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok uvedených nižšie použiť formulár k stiahnutiu TU vo formáte PDF, alebo formulár zverejnený na konci týchto obchodných podmienok.
Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný zaslať tovar späť podľa podmienok uvedených nižšie na adresu :
WHY s.r.o., Hodonínska 1542/13, 90851 Holíč, SR, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) 102/2014 Zz, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listinnej podobe na adrese WHY s.r.o., Hodonínska 1542/13, Holíč 90851, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho aj v elektronickej podobe na emailovej adrese info@whysk.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 102/2014 Z.z.

Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) 102/2014 Z.z., alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 102/2014Z.z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 102/2014 Z.z.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu WHY s.r.o., Hodonínska 1542/13, Holíč 90851, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade ak tovar objednáva kupujúci na podnikateľké účely na IČO, alebo ako veľkoobchod, nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní zaniká a nie je možné ho uplatniť. V tomto prípade sa uplatňuje obchodný zákonník.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Viac o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje zákon č.102/2014 Z.z.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1

Obvyklá dostupnosť tovaru s jeho najskorším termínom odoslania je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke www.whysk.sk ako „ušijeme s radosťou do“, „doba odoslania“ prípadne iným zrozumiteľným spôsobom. V prípade objednávky tovaru, ktorý nie je skladom je tovar odoslaný zvyčajne do 1014 pracovných dní od uhradenia objednávky online platobnou kartou, prevodom na bankový účet predajcu až pripísaním platby na bankový účet predajcu, v prípade platby formou dobierky od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 pracovných dní. Pri objednávke tovaru, ktorý je skladom je tento zvyčajne odoslaný do 3 až 6 pracovných dní. Jedná sa o doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej služby a je spoplatnené podľa platného cenníka. O cene poštovného je zákazník informovaný pred odoslaním objednávky pri výbere druhu poštovného. V prípade ak nastane meškanie dodania tovaru počas prepravy, za túto skutočnosť zodpovedá prepravca a predávajúci za meškanie nenesie žiadnu zodpovednosť. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy, alebo za stratu tovaru počas prepravy je zodpovedný prepravca. Prípadné reklamácie prepravy tovaru rieši kupujúci a zodpovednosť za tovar a prepravu tovaru predávajúceho končí predaním tovaru prepravcovi. Predávajúci je povinný dodať tovar bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v prípade tovaru, ktorý bol v čase objednávky skladom, alebo do 45 dní ak sa jednalo o tovar vyrábaný na zákazku či podľa požiadaviek kupujúceho.

V prípade ak je tovar vypredaný, alebo nedostupný u predávajúceho, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho pri každom tovare, alebo e-mailom.

Platobné podmienky pri platbe platobnou kartou, on-line bankové prevody, mobilné platby, bankové prevody, elektronické peňaženky ak tieto služby predávajúci využíva a poskytuje kupujúcemu.

Predávajúci využíva tieto služby prostredníctvom spoločnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká Republika, IČ: 26046768, spoločnosť zapísaná obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Českých Budejoviciach, spis.zn. C/11030.

Platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY je zabezpečená systémom 3D SECURE a ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu aj možnosť prevodu finančných prostriedkov na bankový účet vedený predávajúcim. Potrebné informácie k tejto službe, najmä číslo účtu, alebo IBAN vedený v banke predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu prostredníctvom emailu, alebo iným spôsobom. Pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho formou tuzemského prevodu je tento spôsob platby zdarma. V prípade platby prevodom na bankový účet predajcu formou cezhraničného prevodu aj v mene € a CZK môže predajca kupujúcemu dodatočne účtovať poplatok za túto službu. V takom prípade sa objednávka považuje za uhradenú v plnej výške až po uhradení predmetného poplatku kupujúcim. O výške poplatku za cezhraničný prevod bude predajca kupujúceho informovať dodatočne emailom nakoľko nemožno vopred primerane určiť cenu takejto služby.

 

3.2

Predávajúci využíva na doručenie tovaru služby Slovenskej pošty a kuriérskej spoločnosti. Cena poštovného a prípadného balného sa zákazníkovi zobrazí v nákupnom košíku pri danom druhu prepravy. Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť zľavu 100% z poštovného pri splnení určených podmienok, najmä pri prekročení určenej výšky hodnoty objednávky. Tovar je doručený ako doporučený list, alebo balík do vlastných rúk, na adresu, alebo na poštu uvedenú kupujúcim pri doprave cez Slovenskú poštu, alebo ako balík na adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke cez kuriérsku spoločnosť. Kupujúci je povinný objednaný tovar bezodkladne prevziať, najneskôr však do určenej odbernej lehoty podľa Obchodných Podmienok prepravcu. Lehota na prevzatie tovaru uloženého na pošte z dôvodu prvého neúspešného pokusu o doručenie je určená Obchodnými podmienkami Slovenskej pošty.

3.3

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke www.whysk.sk je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite, druhu, a nastavení zobrazovacieho zariadenia kupujúceho.

3.4

Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu ani v lehote 14 dní od vytvorenia objednávky, kúpna zmluva môže byť od začiatku zrušená / vypovedaná zo strany predajcu.

3.4

Kupujúcemu odporúčame pri doručení tovaru riadne skontrolovať či nie je obal poškodený, narušený, alebo otvorený. V prípade poškodenia obalu je toto kupujúci povinný nahlásiť bezodkladne doručovateľovi (ďalej len poštový kuriér, alebo kuriér), spísať s doručovateľom reklamačný formulár a oznámiť toto predávajúcemu.

3.5

Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť možnosť osobného odberu tovaru. Kupujúci si po dohode môže osobne tovar prevziať v sídle, alebo prevádzke predávajúceho.

3.6

Platobné podmienky pre doručenie tovaru na dobierku ak túto službu predávajúci poskytuje.

Ak si zákazník zvolí doručenie tovaru na dobierku, je povinný tovar na výzvu prepravcu prevziať a za tovar zaplatiť prepravcovi. Doklad o úhrade je prepravca povinný vystaviť kupujúcemu po úhrade dobierky. Prepravca nemá oprávnenie predať tovar kupujúcemu bez úhrady dobierky. V prípade ak si kupujúci vybral platbu dobierkou, je si vedomí poplatku za túto službu a súhlasí s ním. Výška poplatku, ktorý predávajúci účtuje kupujúcemu je kupujúcemu oznámená v nákupnom košíku ešte pred odoslaním objednávky pri výbere tejto služby kupujúcim. Táto služba nemusí byť dostupná pre všetky spôsoby dopravy. V prípade ak kupujúci (spotrebiteľ) z akéhokoľvek dôvodu odmietne prevziať tovar, ďalej len objednávku prepravcom, ak sa zatajuje, alebo koná tak aby sa vyhol prevzatiu tovaru a zásielka sa vráti späť predávajúcemu, je povinný predajcovi uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie tovaru, najmä cenu prepravy, balné a iné súvisiace náklady s odoslaním tovaru.

4. Reklamačný poriadok

4.1

Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobku

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ponúkaná vec je bez vád, má akosť a vlastnosti určené v zmluve, garantované predávajúcim či sľúbené v reklame, spĺňa zákonné požiadavky (napr. bezpečnostné požiadavky), je dodaná v stanovenom množstve, mierach alebo hmotnosti a v neposlednom rade odpovedá účelu.

Ak niektorý z týchto bodov nie je splnený, tovar má vadu a môže byť reklamovaný. Predávajúci - zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru (aj vada, ktorá sa vyskytne v období 6 mesiacoch od prevzatia sa považuje za vadu pri prevzatí) a ďalej za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe (tovar nemusel mať vady pri prevzatí, ale mohli vzniknúť kedykoľvek). V druhom prípade sa však už nemôže jednať o vady na použitých veciach, ktoré vznikli opotrebením či veci rýchlo sa kaziace.

4.2

Záručná doba tovaru

Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na výrobku či v súvislosti s poskytnutou službou. Zákon stanovuje v závislosti od druhy tovaru rôzne dĺžky záručnej doby (napr. potraviny bez udaného dátumu spotreby majú záruku len 8 dní), avšak všeobecne pre väčšinu výrobkov je zákonom garantovaná 24 mesačná záručná doba. Ak je však na výrobku uvedená lehota pre použitie, ktorá je dlhšia ako záručná doba, platí záruka až do jej uplynutia.

Poznámka: Záruka 24 mesiacov platí pri kúpe spotrebného tovaru spotrebiteľom. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva medzi podnikateľmi, ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku. Samozrejme podnikateľ ju môže svojmu obchodnému partnerovi poskytnúť, a to buď zmluvne alebo na základe jednostranného vyhlásenia (napr. záručný list).

4.3

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru (v prípade nutnej inštalácie odborníkom beží od nainštalovania). Ak došlo k uplatneniu reklamácie, jej plynutie sa zastavuje až do vybavenia reklamácie (tj. do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec či vrátené peniaze prevziať) a doba, kedy zákazník nemal tovar k dispozícii sa do záručnej doby nezapočítava. Ak je výsledkom reklamácie výmena tovaru za nový, uplatní sa úplne nová celá záručná doba.

4.4

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby.

4.5

Kupujúci si reklamáciu uplatňuje elektronickou formou, písomne, alebo osobne v sídle spoločnosti WHY s.r.o. Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč SR. V prípade ak si kupujúci uplatňuje reklamáciu formou doručenia tovaru predávajúcemu kuriérskou službou či poštou, náklady na poštovné znáša predávajúci do výšky najlacnejšieho spôsobu prepravy. V uplatňovaní reklamácie kupujúcim musí kupujúci jednoznačne označiť akú vadu reklamuje.

4.6

Predávajúci je povinný do 30 dní od doručenia reklamácie vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov :

- odovzdaním opraveného tovaru

- výmenou tovaru

- vrátením kúpnej ceny tovaru

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad prostredníctvom poštovej služby Slovenskej pošty.

4.7

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5. Ochrana osobných údajov

5.1

Ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný predávajúcemu v objednávke oznámiť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení na internetovej stránke www.whysk.sk.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č 122/2013 Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.2

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám , resp. okruhu príjemcov :

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, GLS General Ligistics System Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, SR, AFES s.r.o., Alekšince 526, 951 22, SR, Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov), firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), firma Smartsupp.com s.r.o. (prevádzka chat boxu na webe ak je dostupný).

5.3

Informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovávaním osobných údajov kupujúcich pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinnosti predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Michaela Soltyšová

konateľ

Korešpondenčná adresa pre zaslanie tovaru a odstúpenia od zmluvy: WHY s.r.o., Hodonínska 1542/13, 90851 Holíč SRVytvorené systémom www.webareal.sk

ZmZkNDVjND